GlaxoSmithKline Launches Phase 3 Trial for Benlysta